Inwentaryzacja zieleni w Warszawie

Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni jest konieczne w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ocenę stanu zdrowotnego zieleni rosnącej na terenie nieruchomości. Umożliwia również oszacowanie wysokości opłaty jaką inwestor będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wycinki drzew i krzewów w związku z planowaną inwestycją.

Inwentaryzacja zieleni Warszawa

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ww. opłaty nie pobiera się: ”(…) ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz występowanie drzew nie rokujących szans na przeżycie.

Inwentaryzacja jest więc również narzędziem umożliwiającym wyodrębnienie drzew, których wycięcie (po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej właściwego organu) nie będzie wiązało się z kosztami dla inwestora.

Nasza firm prowadzi w imieniu innych podmiotów i na podstawie udzielonych pełnomocnictw postępowania administracyjne prowadzące do uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew na terenie Warszawy i okolic. Ponieważ wykonujemy również projekty zieleni i projekty nasadzeń zastępczych – prowadzimy również sprawy zmierzające do uzyskania korzystnych dla inwestorów i środowiska naturalnego decyzji w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że jedynie profesjonalna i rzetelna kompensacja przyrodnicza sprawia, że zurbanizowane tereny mieszkaniowe na obszarach dużych miast nie zamieniają się w betonowe pustynie z tujami w donicach!

Prawidłowo zaplanowane nasadzenia zastępcze uwzględniające ograniczenia wynikające z istniejącej infrastruktury technicznej, dotyczące siedliska, stanowiska, strefy klimatycznej pozwalają na stworzenie nowych układów funkcjonalnych w przestrzeni publicznej, miejskiej czy osiedlowej. Posadzone szpalery drzew i krzewów chronią mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym, dają cień w upalne dni oraz stają się schronieniem dla ptaków i innych zwierząt (np. jeży).

Powierzenie nam spraw Państwa drzew redukuje poziom stresu związany z tym problematycznym zagadnieniem! Oszczędzacie Państwo czas i środki finansowe!

Inwentaryzacja zieleni obejmuje:

 • rozpoznanie gatunków występujących drzew i krzewów,
 • pomiary dendrometryczne drzew,
 • opis ich stanu zdrowotnego,
 • analizę usytuowania drzew i krzewów w terenie.

Każde inwentaryzowane drzewo jest oznakowane numerem identyfikacyjnym. Informacje o wszystkich drzewach przeznaczonych do wycięcia są następnie zbierane w postaci tabeli, zawierającej następujące dane w doniesieniu do każdego drzewa:

 • numer inwentaryzacyjny,
 • gatunek drzewa (polska i łacińska nazwa gatunkowa),
 • obwód pnia (w centymetrach) mierzonego na wys. 130 cm od podstawy pnia (dokładność do 1 cm). Ponadto, numery drzew zostaną naniesione na mapkę. W przypadku drzew wielopniowych zastosowany jest pomiar obwodów poszczególnych pni;
 • liczba m2 zajmowanych przez krzewy;
 • średnice koron (w metrach);
 • wysokość (w metrach) mierzone od nasady pnia do wierzchołka korony;
 • stan zdrowotny i stabilność drzew (z uwzględnieniem wad anatomicznych i uszkodzeń korzeni, pnia i korony) oraz rodzaj ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • wyliczenie wysokości opłaty za wycinkę poszczególnych drzew.
Scroll to top