Wycinka drzew Warszawa

Wycinka drzew w Warszawie

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie podmioty (osoby fizyczne i prawne) mogą usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wycinka drzew o podanych wyżej obwodach nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne – pobierz plik:

https://warszawa19115.pl/documents/20184//59799//wzor_zgloszenia_zamiaru_usuniecia_drzewa_0.pdf

W przypadku zamiaru wycinki drzewa, które rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i ma być usunięte na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy zamiar usunięcia drzewa zgłosić do właściwego urzędu gminy.

Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają podane powyżej obwody:

Zgłoszenie takie musi zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy,

2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,

4. zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),

5. pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),

6. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Szczegółowe informacje dla mieszkańców Warszawy dostępne w linku:

https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa

"Wizja w terenie"

W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, pracownicy urzędu gminy, do którego zgłoszenie wpłynęło przeprowadzają oględziny – tzw. "wizja w terenie”.

Podczas prowadzonej „wizji w terenie” pracownicy urzędu ustalają gatunek drzewa, mierzą obwód jego pnia na wysokości 130 cm oraz wykonują zdjęcia dokumentujące „okoliczności przyrody”. W przypadku drzew wielopniowych mierzy sie obwód każdego z pni, a jeśli dane drzewo na wysokości 130 cm nie posiada pnia –mierzy się obwód drzewa poniżej jego korony.

Z „wizji w terenie” sporządzany jest protokół. W terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia „wizji w terenie” urząd gminy może wnieść sprzeciw dla planowanej wycinki drzewa w formie decyzji administracyjnej. Podkreślić należy, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej – oznacza to, że dla bezpiecznego dokonania wycinki zalecane jest odczekanie stosownego okresu czasu na oczekiwania na ewentualne doręczenie przesyłki ze sprzeciwem.

Jeżeli dane drzewo nie zostanie usunięte w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonej „wizji w terenie”, usunięcie drzewa będzie możliwe dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Sprzeciw urzędu dla planowanej wycinki drzewa

Urząd gminy może wnieść sprzeciw jeśli:

- lokalizacja drzewa na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- lokalizacji na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- lokalizacja na terenach objętych obszarowymi formami ochrony (tj.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000);
- spełnianie przez dane drzewo kryteriów pozwalających na kwalifikację jego jako pomnik przyrody (w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody ma zostać wydane rozporządzenie odnośnie do kryteriów, jakie powinien spełniać pomnik przyrody).

Organ wydający zezwolenie wnosi sprzeciw również w sytuacji, gdy uzna, że zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na usunięcie (czyli np. gdy stwierdzi, że na danym terenie jest prowadzona działalność gospodarcza, a planowane wycięcie drzewa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej). Sprzeciw wnoszony jest również w przypadku gdy zgłoszenie było niepełne i nie zostało uzupełnione przez wnioskodawcę w wyznaczonym przez urząd czasie.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

W przypadkach szczególnych (np. drzewa poważnie zagrażającego bezpieczeństwu) można wystąpić do urzędu o wydanie zaświadczenie przed upływem terminu 14 dni od przeprowadzenia „wizji w terenie”. Po wydaniu takiego zaświadczenia nie będzie już możliwe wniesienie sprzeciwu przez urząd. Drzewo będzie można usunąć od razu po uzyskaniu zaświadczenia, nie czekając, aż upłynie termin 14 dni.

Opłaty za usuwanie drzew i krzewów

Wysokość stawek opłat dla przykładowych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia zgodnie z określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1330/1

UWAGA!

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania „wizji w terenie” przez urząd, który nie wniósł sprzeciwu w sprawie usunięcia drzewa, wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, właściwy urząd uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie tego drzewa.

Opłata pobierana będzie przez organ właściwy do wydania zezwolenia, jakim jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczyło będzie usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Uzgodnienie wycinki z RDOŚ

Usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej wymaga uzgodnienia z regionalną dyrekcja ochrony środowiska.

Obowiązek uzgodnienia nie dotyczy obcych gatunków topoli (do których należą np. topola włoska, topola kanadyjska, topola Simona, czy topola berlińska).

Kary za nielegalną wycinkę

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną w wysokości dwukrotnej opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu za:

usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu właściwego organu;
usunięcie drzew bez zezwolenia;
usunięcie drzew przed upływem 14-dniowego terminu od dnia wizji w terenie

Jeżeli natomiast drzewo jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (zwolnienie takie następuje np. w sytuacji, kiedy drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia), kara pieniężna ustalana jest w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Ponadto, nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

Dodatkowe zezwolenie należy uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:

jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów:
w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);

jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:

- parku narodowego,
- rezerwatu przyrody,
- obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
- stanowiska dokumentacyjnego,
-
Materiał opracowany na podstawie:

Ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074).

1. Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
3. Wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informacje dostępne: https://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien

Scroll to top